PHZ-verkoston rekisteriseloste

Rekisteriseloste: Sidosryhmärekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Pharazon ab, Y-2225069-2
Käyntiosoite: Yrjönkatu 23 B, 00100 Helsinki
Postiosoite: PL 527, 00101 Helsinki
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Antti Hätinen, puh. 050 568 8732, pharazon@phz.fi

2. Rekisterin nimi

Sidosryhmärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lähettää sähköpostitse yhteistyötarjouksia sidosryhmäläisille ja muu sähköinen viestintä.
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain:
• 8 § 1 momentin 1 kohtaan.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Rekisteri sisältää Pharazon ab:n sidosryhmätietoja.
Kaikkien rekisteröityjen osalta henkilöiden yksilöintitietoina käytetään sähköpostiosoitetta.
Sidosryhmärekisterissä olevien henkilöiden osalta rekisterin tietosisältöjä ovat:
• yrityksen edustajan / henkilön sähköpostiosoite

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Sidosyhmärekisterin tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin liittyvään ATK:lla käsiteltävän aineiston suojaukseen sovelletaan seuraavia periaatteita:
• Järjestelmän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
• Sidosryhmärekisteriin ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Antti Hätinen
Pharazon ab toimitusjohtaja

Privacy Policy